SkyLk Podcast EPS #23 – 2012?

2012 වසරේදී සිදුවෙනවා කියන ලෝක විනාශය කුමක්ද? අප බිය විය යුතු ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ ලෝක විනාශය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක විවරණයකට ය.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_23_2012_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_23_2012_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

වැඩසටහනට අදාල ඡායාරූප:

අප ක්ෂිරපථයේ අවදානම් සහිත කලාපය සහ අප දැන් සිටින ස්ථානය

වැඩසටහනට අදාල සබැඳි:

asteroidwatch

spaceguard

Vast methane ‘plumes’ seen in Arctic ocean as sea ice retreats

Read More

EPS #9 End of Earth

මෙවර වැඩසටහනින් සැම‍ දෙනෙකුම අසන ප්‍රශ්ණයක් පිළිබඳව අප කතා කරමු. අප පෘථිවිය විනාශ වන්නේ කෙසේද? එය සැබැවින් ම අවසන් වන්නේ කෙසේ ද? අප සූර්යයා මිය යන්නේ කෙසේද? පෘථීවියේ අවසානය පිළිබඳ වන ඇතැම් මත ගැටලු සහගත ඒවා වන අතර අතැම් ඒවා නියත වශයෙන් ම සිදුවේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැන්නක් පිළිබඳව කතා කිරීම ඉතා වැදගත් ය.


In this podcast we’ll be talking about some of the most strange questions someone can ask. How our world would end? What really happen in the end? How our sun die? Answers for some of the questions would be controversial while some are quite certain. Anyway it will be something fascinating to talk about what would happen in the end.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_9_End_of_Earth_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_9_End_of_Earth_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth#Future
http://www.theregister.co.uk/2009/06/11/boffins_track_odds_of_planetary_smashup
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_doomsday_prediction
http://en.wikipedia.org/wiki/2012_%28film%29

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #10 ඇපලෝ ව්‍යාපෘතිය

1969 ජුලි 20 වන දින ඇපලෝ 11 යානයේ ගමන් කරමින් මිනිසා ප්‍රථමවරට සඳ මත පාතැබීමේ 40වන සංවත්සරය පසුගියදා සැමරිණි. මෙවර වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ ඇපලෝ ව්‍යපෘතිය සහ චන්ද්‍ර ගමන් පිළිබඳව ය.


Nasa celebrated 40th anniversary of the legendary applo 11 moon walk on july 20th 1969. This pod cast features some interesting facts about Apolo missions and some general facts about Moon expeditions.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_10_Apollo_project_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_10_Apollo_project_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.lpi.usra.edu/lunar/missions/apollo/apollo_11/
http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_11
http://www.google.com/moon/
http://www.youtube.com/watch?v=mZ_mTgkGSZk
http://skylk.com/en/astronomy/articles/47-special/142-2009-07-20-17-24-11.html

If you’ve got a questions for the skylk pod Cast team, please email it in to admin@skylk.com

Read More

EPS #11 සඳ ගමන බොරුවක් ද?

සැබැවින්ම අපි සඳමත පා තැබුවෙමු ද? නැතිනම් එය බොරුවක් ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ සඳ ගමන බොරුවක් යයි කියවෙන කරුණු වෙනුවෙන් ය.

Did we Land on the moon? Or was it all a hoax ? this episode of skylk podcast presents a critical evaluation of moon hoax theories.

 

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_11_Moon_Hoax_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_11_Moon_Hoax_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.braeunig.us/space/hoax.htm
http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast23Feb_2.htm

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #12 අභ්‍යවකාශ ෂටල

නාසා ආයතනයට අයත් අභ්‍යවකාශ ෂටල පසුගිය දශක ගණනාව පුරා මනුෂ්‍යයින් ප්‍රවාහනය කිරීමට, චන්ද්‍රිකා සහ යානා ප්‍රවාහනයට පමණක් නොව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ අභ්‍යවාකාශ මධ්‍යස්ථාන වල නඩත්තු කටයුතු සඳහාද භාවිතා කෙරිනි. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්‍වන්නේ මෙම විශ්මිත නිර්මාණය වෙනුවෙනි.

Nasa space shuttle has served mankind for decades as the vessel for launching numerous satellites and interplanetary probes, conducting space science experiments, and servicing and construction of space stations. This episode of skylk podcast brings you some fascinating facts about this engineering marvel

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_12_Space_Shuttles_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_12_Space_Shuttles_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

http://www.nasa.gov/returntoflight/system/system_STS.html
http://science.howstuffworks.com/space-shuttle.htm
http://spaceflight.nasa.gov/shuttle

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #13 ඔබේ ගැටලු වලට පිළිතුරු

මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්‍වන්නේ ඔබ විසින් අප වෙත එවන ලද තාරකාවිද්‍යාව ආශ්‍රිත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයීම වෙනුවෙනි. වැඩසටහන තුලදී පහත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයෙනු ඇත.

1. නිහාරිකාවක් (නෙබියුලාවක්) යනු කුමක්ද?
2. සූර්යග්‍රහණයක් නිරීක්ෂණය කිරීමට සුදුසුම ක්‍රමය කුමක්ද?
3. උල්කාපාත වර්ෂාවක් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද?
4. සූර්ය ලප යනු මොනවාද?

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_13_QandA_Nov_2009_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_13_QandA_Nov_2009_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

නිහාරිකා පිළිබඳව
http://www.space.com/nebulas

සූර්යග්‍රහණ පිළිබඳව
http://eclipse.gsfc.nasa.gov

උල්කාපාත වර්ෂා පිළිබඳව
http://meteorshowersonline.com

සූර්ය ලප පිළිබඳව
http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #14 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන

අභ්‍යවකාශයේ ජීවිතය කෙබඳු ද? හුස්මගැනීමට වාතය නොමැති, බීමට ජලය නොමැති, විදුලිය නොමැති සහ වැසිකිළි නොමැති අභ්‍යවකාශයේ ! ඔබට සැබැවින්ම ජීවත් විය හැකි ද? සැබැවින්ම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන වලට ස්තූති වන්නට අපට හැකියි. මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන සහ අභ්‍යවකාශයේ ජීවිතය ගැනයි.

Living in space:no air,no water,no power and no toilets! can you survive? can you work thrive and explore? fortunately we can thanks to space stations..find out more in this episode of skylk podcast.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_14_Space_Stations_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_14_Space_Stations_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය තුලදී ඇඳුම් සේදීමේ ක්‍රමය

{youtube}4Wcl6ZXrbj4{/youtube}

http://spaceflight.nasa.gov/living/index.html

http://www.issfanclub.com

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #15 රෑ අහසේ ප්‍රදීපාගාර – පල්සාර

1967 වසරේදී රේඩියෝ තාරකාවිද්‍යඥයින්ට හමුවූ විශේෂිත තරංග රටාව කුමක්ද? පිටසක්වල ජීවීන්ගේ පණිවිඩයක්ද?
මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ පල්සාර පිළිබඳව කතාබහ කිරීමට යි.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_15_Pulsars_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_15_Pulsars_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

පල්සාරයක ආකෘතිය

{youtube}mXzwtp-KaoI{/youtube}

http://science.nasa.gov/NEWHOME/help/tutorials/Pulsar90_w_2i.htm

http://www.pulsarastronomy.net/wiki

http://www.naic.edu/~pulsar

‍ජොසලින් බෙල් සමඟ කතාබහක් (ඉංග්‍රීසි) www.jodcast.net වෙබ් අඩවිය ඇසුරිණි

{audio}http://www.jodcast.net/archive/200706/20070601-jodcast-interview-high.mp3{/audio}

If you’ve got a questions for the skylk podcast team, please email to admin@skylk.com

 

Read More

EPS #16 විශ්වයේ පරිමාණය සහ අපිට හිමි තැන

අප පෘථිවිය ඇත්තේ විශ්වය තුල ය. මේ තෙරක් නොපෙනෙන විශ්වය සැබැවින්ම කොතරම් විශාල ද? මේ තරම් විශාල විශ්වයේ අප පෘථිවියට හිමි ස්ථානය කෙබඳු ද? මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන වෙන්වන්නේ අප විශ්වයේ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීමට ය.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_16_Scale_Of_The_Universe_And_Us_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_16_Scale_Of_The_Universe_And_Us_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අප දන්නා විශ්වය

{youtube}bXrXTx94aFg{/youtube}

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_bang

http://en.wikipedia.org/wiki/Universe#Size.2C_age.2C_contents.2C_structure.2C_and_laws

 

Read More

EPS #17 අන්තර්ජාතිත තාරකාවිද්‍යා මාසය උදාවේ

පසුගිය වසරේ අන්තර්ජාතික තාරකාවිද්‍යා වර්ෂය යෙදුනු අතර මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසය අන්තර්ජාතික තාරකාවිද්‍යා මාසය ලෙස නම් කර ඇත. අන්තර්ජාතිත තාරකාවිද්‍යා මාසය යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳව සහ මේ දිනවල බහුලව කතා කරන මාතෘකා කිහිපයක් පිළිබඳව මෙවර පොඩ්කාස්ට් වැඩසටහන හරහා සාකච්ඡා කෙරෙනු ඇත.

ඔබ සතුව තාරකාවිද්‍යාව හෝ ඒ ආශ්‍රිත ගැටලු වෙතොත් admin@skylk.com යන ඊ මේල් ලිපිනය ඔස්සේ අප වෙත එවන්න.

සවන් දෙන්න high quality (slow stream){audio}pod/EPS_17_The_dawn_of_GAM_HI.mp3{/audio}

සවන් දෙන්න low quality (fast stream){audio}pod/EPS_17_The _dawn_of_GAM_LOW.mp3{/audio}

[+]Download high quality [+]Download low quality

More Info වැඩිදුර විස්තර:

අන්තර්ජාතිත තාරකාවිද්‍යා මාසය
http://www.gam-awb.org/

සූර්යයා නිරීක්ශණය කිරීමේ ක්‍රම
http://skylk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=220:observing-eclipses&catid=37:observation-astronomy&Itemid=34

මෝඩයාගේ දිනයේ විහිළුව
http://crave.cnet.co.uk/gadgets/0,39029552,49305387,00.htm

 

Read More